También te puede interesar

Gokusen
Zyuden Sentai Kyoryuger
Only Side by Side with You
Ugly Alert
Soulmate
Nigeru Wa Haji Da Ga Yaku Ni Tatsu